Brodnica

logo w nagłówku
Napis Brodnica
. . . . . . .
oferta inwestycyjna
budżet obywatelski - kliknięcie spowoduje otwarcie nowego okna
foto - kliknięcie spowoduje otwarcie nowego okna
Gospodarka Odpadami - DEKLARACJA
Wtorek, 26-03-2013

W Brodnicy od dnia 1 lutego 2017 r. obowiązują nowe wysokości stawek opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi:

13,50 zł miesięcznie od osoby zamieszkującej daną nieruchomość w przypadku zbierania odpadów w sposób selektywny

oraz

23,00 zł miesięcznie od osoby zamieszkującej daną nieruchomość w przypadku braku selektywnej zbiórki odpadów

Więcej informacji mogą Państwo znaleźć na stronie BIP Urzędu Miejskiego w Brodnicy.

 

 

Konto do wpłat "OPŁATY ŚMIECIOWEJ":
Nr rachunku:    32 9484 1150 2200 0031 9186 0009

Bank Spółdzielczy w Brodnicy

Masz pytania napisz do nas:

 

Pytania i odpowiedzi w temacie Nowego Systemu Gospodarki Odpadami w Brodnicy

 

Gdzie składamy deklarację?

Urząd Miejski w Brodnicy ul.Kamionka 23 pok. 108 lub drogą elektroniczną za pośrednictwem platformy ePUAP (wymagany jest podpis kwalifikowany albo profil zaufany - szczegóły na eurzad.brodnica.pl)

Gdzie można przesłać deklaracje o wysokości opłaty za gosodarowanie odpadami komunalnymi w formacjie PDF?

Złożenie deklaracji drogą elektroniczną jest możliwe, gdy składający posiadaja podpis elektroniczny lub profil zaufany. Wtedy deklarację przesyła się jako załącznik, korzystając ze strony eurzad.brodnica.pl (opis czynności zawarty na stronie w dziale pomoc).

Do kiedy trzeba złożyć deklarację?

Do 31 maja 2013r.

Na kim ciąży obowiązek wypełnienia i złożenia deklaracji?

Deklarację wypełnia właściciel nieruchomości zamieszkałej (w myśl ustawy jest to również: współwłaściciel, użytkownik wieczysty, jednostka organizacyjna lub osoba posiadająca nieruchomość w zarządzie lub użytkowaniu)

Będąc posiadaczem dwóch nieruchomości, ile deklaracji powinienem złożyć?

Deklaracje składamy dla każdej nieruchomości. Tak samo w przypadku spółdzielni i wspólnot mieszkaniowych - ile nieruchomości - tyle deklaracji.

Czy zamieszkując w bloku muszę składać deklarację ?

Nie, w przypadku członków wspólnot lub spółdzielni mieszkaniowych deklarację składa zarządca spółdzielni lub odpowiednio wspólnoty.

Czy mam podać liczbę osób zameldowanych w swojej nieruchomości?

W deklaracji podajemy wszystkie osoby zamieszkałe, które generują odpady, zatem ta liczba może różnić się od liczby osób zameldowanych.

Czy muszę wypowiadać dotychczasową umowę na wywóz odpadów?

Nie, gdyż z mocy ustawy przedmiot umowy przestaje istnieć, a ponadto obydwie firmy dotychczas świadczące usługi w zakresie odbioru odpadów komunalnych złożyły oświadczenia, iż po 1 lipca  2013r. nie będą naliczać opłat na podstawie dotychczasowych umów.

Jaki jest termin płatności?

Opłaty należy uiszczać do kasy lub na konto Urzędu Miejskiego do ostatniego dnia każdego miesiąca, za dany miesiąc.

Co otrzymam w zamian za uiszczenie opłaty śmieciowej?

W zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi:

 1. właściciele nieruchomości otrzymają pojemniki i worki do selektywnej zbiórki odpadów komunalnych z wyjątkiem pojemnika na odpady zmieszane, którego posiadanie jest obowiązkiem właściciela (tak jak dotychczas)
 2. będą odbierane następujące odpady komunalne z pojemników lub worków:
  • niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne
  • szkło, papier, tektura, tworzywa sztuczne, metale, opakowania wielomateriałowe, odpady ulegające biodegradacji i odpady zielone
 3. dwa razy do roku będą przeprowadzone objazdowe zbiorki odpadów wielkogabarytowych oraz zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego
 4. będą prowadzone trzy Punkty Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych (PSZOK), do których nieodpłatnie mieszkańcy miasta będą mogli dostarczać odpady selektywnie zebrane (z wyjątkiem odpadów zmieszanych) bez ograniczeń ilościowych (z wyjątkiem limitowanych do 300 kg na rok, od zamieszkałej nieruchomości bądź lokalu, odpadów budowlanych i rozbiórkowych zebranych w sposób selektywny pochodzących z prowadzenia drobnych prac niewymagających pozwolenia na budowę czy zgłoszenia robót budowlanych, które należy dostarczyć do PSZOK-u Głównego)

Gdzie znajdują się Punkty Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych?

 • PSZOK GŁÓWNY na składowisku odpadów komunalnych przy ul.Ustronie 20C - przyjmie wszystkie rodzaje selektywnie zebranych odpadów komunalnych,

natomiast:

 • PSZOK EKO-SORT (siedziba PGK Sp.zo.o.) przy ulicy Gajdy 13
 • PSZOK EKO-SORT (siedziba Spółdzielni Mieszkaniowej) przy ulicy Witosa 12

będą przyjmowały selektywnie zebrane odpady komunalne w postaci: szkła, tworzyw sztucznych, metali, makulatury, opakowań wielomateriałowych, odpadów biodegradowalnych, zużytych baterii i akumulatorów, zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego, opakowań po chemikaliach i inne odpady problemowe.

PSZOK GŁÓWNY jest czynny od poniedziałku do piątku w godzinach 7.00 - 16.00 

Pozostałe Punkty Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych są czynne od poniedziałku do piątku w godzinach 7.00 - 16.00 oraz w sobotę w godz. 7.00 - 14.00.

W co będzie wyposażony domek jednorodzinny?

Wyposażenie nieruchomości w zabudowie jednorodzinnej będzie następujące:

 • pojemnik na zmieszane odpady komunalne, nieopisany względnie z opisem "ODPADY ZMIESZANE",
 • worek w kolorze żółtym z opisem „METALE I TWORZYWA SZTUCZNE" do gromadzenia plastiku, metali i opakowań wielomateriałowych,
 • worek w kolorze zielonym z opisem „SZKŁO" do gromadzenia szkła,
 • worek w kolorze niebieskim z opisem „PAPIER" do gromadzenia papieru i tektury,
 • jeżeli właściciel zdeklaruje się, to przynależy mu również pojemnik w kolorze brązowym z opisem „BIO" na odpady biodegradowalne UWAGA: zaleca się gromadzenie odpadów biodegradowalnych w przydomowych kompostownikach, przez co oszczędza się miejsce, na kolejny pojemnik zyskując jednocześnie darmowy naturalny nawóz do użyźniania ogródków.

Jak będzie odbywała się płatność za wywóz odpadów komunalnych po 1 lipca 2013r. ?

Po 1 lipca 2013r. obowiązki w zakresie gospodarki przejmuje Urząd Miejski w Brodnicy. Złożenie deklaracji powoduje zobowiązanie się  do uiszczania obliczonej na deklaracji opłaty. Płatność będzie trzeba dokonać do kasy w Urzędzie Miejskim lub przelewem na konto Urzędu.

UWAGA! Urząd Miejski nie będzie wystawiał żadnych faktur. Natomiast dwa razy do roku firma wywozowa będzie wystawiała faktury dla tych właścicieli posesji, którzy dzierżawią pojemniki na zmieszane odpady komunalne. Płatność za te faktury, jak do tej pory trzeba dokonać do firmy PGK Sp. z o.o. Brodnica.

 

 

Pdf
Drukuj
Powrót
Wypowiedz się
monitoring powietrza - kliknięcie spowoduje otwarcie nowego okna
newsletter
kalendarz imprez letnich - kliknięcie spowoduje otwarcie nowego okna
zmp - kliknięcie spowoduje otwarcie nowego okna
 
PL EN DE RU FR CZ
Baner ISO 9001
Baner ISO 14001
Zwiazek miast polskich
Zwiazek powiatów polskich
Zielone płuca polskich
Narodowy konkurs ekologiczny
 Wsppolpraca baner - kliknięcie spowoduje otwarcie nowego okna
Pomorska Specjalna Strefa Ekonomiczna - kliknięcie spowoduje otwarcie nowego okna